Ποιος μπορεί να είναι Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης;

  • On 09/09/2019

Ως Διαχειριστής Ακινήτου Βραχυχρόνιας Μίσθωσης (στο εξής «Διαχειριστής Ακινήτου») ορίζεται φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή κάθε είδους νομική οντότητα και δύναται να είναι: α) ο κύριος του ακινήτου, β) ο επικαρπωτής, γ) ο υπεκμισθωτής, δ) τρίτος, όπου περιλαμβάνονται αποκλειστικά οι εξής περιπτώσεις: – ο κηδεμόνας σχολάζουσας κληρονομιάς, – ο εκκαθαριστής κληρονομιάς, – ο εκτελεστής διαθήκης, – ο σύνδικος πτώχευσης, – ο προσωρινός διαχειριστής, – ο μεσεγγυούχος, – ο επίτροπος ή κηδεμόνας ή δικαστικός συμπαραστάτης ή γονέας που ασκεί τη γονική μέριμνα, κατά περίπτωση.

 

0 Comments